نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب | قبولی 100 درصد تضمینی

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در موتور های بنزینی جرقه به صورت …. و توسط …. زده می شود .

 1. مکانیکی – بنزین
 2. الکتریکی – شمع ها
 3. دینامیکی – شمع ها
 4. التکریکی – باطری

جواب صحیح گزینه  2

در صورت نقص در قسمت فیلتر هوای خودرو یا صافی هوا کدام قسمت یا قسمت های یک خومدرو دچار مشکل می شود ؟

 1. اجزای داخلی موتور
 2. موارد 1و 3
 3. سیستم برق و هیدرولیک
 4. مصرف سوخت و افزایش الایندگی

گزینه صحیح 2

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

کدام یک از موارد زیر جز قطعات موتور خودرو محسوب نمی شود ؟

 1. شاتون
 2. لنت
 3. سیلندر
 4. فلایول

گزینه صحیح 2

هر خودرو به ازای هر سیلندر دارای چه تعداد شمع می باشد .

 1. دو
 2. یک
 3. سه
 4. چهار

گزینه صحیح 2

کدام یک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز چیست .

 1. کاهش صدای بالای موتور
 2. کاهش حرارت تولید شده توسط موتور
 3. کاهش الایندگی گاز های خروجی از موتور
 4. هدایت گاز های باقی مانده  ناشی از عمل احتراق موتور به سمت خارج

گزینه صحیح 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی

به میزان تمیز کنندگی بهتر شیشه میتوان چه ماده ای رابه شیشه شور اضافه کرد .

 1. کمتر از 30 در صد
 2. کمتر از 5 درصد
 3. کمتر از 20 درصد
 4. کمتر از 10 درصد

جواب صحیح گزینه 2

وظیفه ی تولید برق در خودرو به عهده کدام قطع می باشد .

 1. باتری
 2. جعبه ی فیوز
 3. دینام
 4. شمع ها

گزینه صحیح 3

رانندگی اینه تمام نمای … هر فردی است  که در زمان تردد خ.د را نشان می دهد .

 1. مهارت
 2. تسلط
 3. شخصیت
 4. رفتار

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه آزمون مرحله اول راهنمایی و رانندگی

به مجموع رفتارهای ممنفی در رانندگی چه می گویند

 1. رانندگی خطر ساز
 2. رانندگی تهاجمی
 3. رانندگی سریع
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

وظیفه ترموستات در خودرو …. می باشد .

 1. قطع و وصل چراغ های خودرو به هنگام استفاده
 2. قطع و وصل کردن مدار اب از موتور به رادیاتور
 3. قطع سیستم سوخت رسانی در هنگام تصادف
 4. قطع ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق خودرو

گزینه صحیح 2

وظیفه ی قطعه پروانه خودرو چیست .

 1. به حرکت دراو.ردن خودرو
 2. به حرکت درا.ردن میل لنگ
 3. هیچ کدام
 4. خنک سازی رادیاتور خودرو

گزینه صحیح 4

از دیدگاه روان شناسی کدام مورد از عوامل ایجاد رانندگی حادثه ساز نیست .

 1. تمایل به خود نمایی
 2. بالا بودن استانه تحمل دفرددر قبال محر ک های ترافیکی
 3. احساس غرور و میل برتری
 4. احساس مالکیت شخصی

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه آزمون مرحله دوم راهنمایی و رانندگی

فرهنگ یک پدیده ی ….. است .

 1. نوین
 2. پویا
 3. دیرین
 4. نامناسب

جواب صحیح گزینه 2

افراد باید به منظور زمان رانندگی خود به خصوص د رکلان شهر های دارای ترافیک سنگین چه عملی انجام دهند .

 1. حرکت سریع
 2. برنامه ریزی
 3. سرویس به موقع خودرو
 4. استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی

جواب صحیح گزینه 2

ک دام رفتاار نشان دهنده ی یک راننده ی پر خطر و پرخاشگر می باشد .

 1. مانور و تغییر مسیر ب صورت مکرر
 2. همه موراد جز رانندگی پرخطر است
 3. بوق زدن های بیهوده مکرر
 4. عبور از خط کقابل برای دور زدن ترافیک

جواب صحیح گزینه 2

وظیفه ی ….. به گردش دراوردن اب داخل پوسته ی موتور و اطراف سیلندر ها می باشد .

 1. ترموستاب
 2. واتر پمپ
 3. پروانه
 4. رادیاتور

جواب صحیح گزینه2

از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود

 1. ترمز
 2. کلاچ
 3. گاز
 4. مورد 1 و2

جواب صحیح گزینه 2

در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر روی تجهیزات کنترلی باعث می شود ….

 1. واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
 2. مواراد یک و دو صحیح است
 3. واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی صورت بگیرد
 4. واکنش و عکس العمل راننده با سرعت بالا صورت بگیرد

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالا آیین نامه فنی خودرو

وظیفه ی قطع و وصل نمودن مدار اب از موتور به رادیاتور را چه قطعه ای برعهده دارد .

 1. رادیاتور
 2. ترموستات
 3. واتر پمپ
 4. فیوز

جواب صحیح گزینه 2

کاتالیست به چه منظور یتعویض می گردد .

 1. جلوگیری از مصرف بی رویه ی سوخت
 2. افزایش سرعت و شتاب خودرو
 3. حفظ محیط زیست سلامت خود و دیگران
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 3

مبدل کاتالیستی در کدام قسمت خودرو قرار  دارد و وظیفه اش چیست .

 1. محفظه ی ورودی هوا – گازهای مضر رابه گاز های بی ضرر تبدیل می کند
 2. موتور – توان موتور را افزایش می د هد
 3. اگزوز – گاز های مضر را به گازهای بی ضرر تبدیل می کند
 4. داخل اتاق خودرو ه از برزو نامطبوع داخل اتاق خودرو جلوگیری می کند

جواب صحیح گزینه 3

انتقال نیرو در سیستم پدالی توسط .. انجام می شوذد

 1. اهرم
 2. روغن ترمز
 3. سیم های فلزی
 4. پدال

جواب صحیح گزینه 2

سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

زمان تعوی ض تسمه تایم چه قدر است .

 1. 40 تا 70 هزار کیلومتر
 2. 60 تا 90 هزار کیلومتر
 3. 70 تا 100 هزار کیلومتر
 4. 10 تا 20 هزار کیلمتر

جواب صحیح گزینه 2

وظیفه ی بافر در خودرو چیست .

 1. جلوگثیری از تبخیر اب رادیاتور
 2. کاهش صدای نا به هنجار موتور
 3. جلوگیری از تبخیر بنزین
 4. کاهش الایندگی گاز باقی مانده از احتراق

جواب صحیح گزینه 2

در سیستم ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت … فشار داد .

 1. منقطع
 2. اهسته
 3. ممتد
 4. متقاطع

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه سال 97

وظیفه ی روغن ترمز چیست .

 1. خنک کردن سیستم ترمز
 2. انتقال نیرو در سیستم ترمز
 3. روغن کاری سیستم ترمز
 4. همه ی موارد بالا

جواب صحیح گزینه 2

سوییچ استارت خودرو دارای چند حالت است .

 1. پنج حالت
 2. چهار حالت
 3. سه حالت
 4. دوحالت

جواب صحیح گزینه2

وظیفه ی سیستم …. ایجاد تعادل سرعت و نیرو است .

 1. دیفرانسیل
 2. کلاچ
 3. گیر بکس
 4. محور ها و پدال گاز

جواب صحیح گزینه 3

ین قطعه وظیفه ی جلوگیری از ورود گرد و غبار و دیگر معلق را به داخل موتور و فضای احتراق بر عهده دارد .

 1. فیلتر روغن
 2. فیلتر هوا
 3. صافی بنزین
 4. همه موارد

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه فرهنگ

رانندگانی که برای خود و اجتماع و ارتباط اجتماعی ارزش قایل نیستند همیشه در حال …. هستند .

 1. تصادف های شدید
 2. نقض قوانین و مقررات
 3. حوادث جاده ای
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

ترمز دستی به عنوان ترمز …. شنااخته می شود .

 1. اصلی
 2. ثانویه
 3. اولیه
 4. موارد یک ودو

جواب صحیح گزینه 2

انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط …… انجام می شود .

 1. اهرم
 2. پدال ترمز
 3. سیم های فلزی
 4. روغن ترمز

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب کامل